(بیان مساله)……………………………………………………………………………………2

2-1اهداف پژوهش(هدف کلی و اهداف جزئی) …………………………………………………………..8

3-1سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………9

4- 1تعاریف نظری واژه ها……………………………………………………………………………….9

5-1تعاریف عملی واژه ها………………………………………………………………………………..11

6-1پیش فرض…………………………………………………………………………………………..13

7-1محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………13

فصل دوم:زمینه و پیشینه تحقیق

1-2چارچوب پژوهش……………………………………………………………………………………15

2-2مروری بر مطالعات…………………………………………………………………………………33

فصل سوم:روش اجرای تحقیق

1-3نوع پژوهش………………………………………………………………………………………..52

2-3جامعه پژوهش…………………………………………………………………...…………………52

3-3روش نمونه گیری…………………………………………………………………………..………52

4-3مشخصات واحدهای مورد پژوهش……………………………………………………...………….54

5-3محیط پژوهش…………………………………………………………………………..………..54

6-3ابزار و روش گردآوری اطلاعات………………………………………………………..………….54

7-3تعیین اعتبار و اعتماد علمی ابزار………………………………………………………..………..56

8-3روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………..

خرید اینترنتی فایل متن کامل :

 

 مقالات و پایان نامه ارشد

…….56

9-3ملاحظات اخلاقی………………………………………………………………………………...…58

 

فصل چهارم:نتایج تحقیق

1-4یافته های پژوهش(جداول و نمودار ها)……………………………………………..…….……….60

2-4جداول و نمودارها………………………………………………………………………...……….61

فصل پنجم:بحث و بررسی یافته ها

1-5 بحث و تفسیر نتایج پژوهش…………………………………………………………....…………89

2-5 نتیجه گیری نهایی………………………………………………………………………..……….104

3-5کاربرد یافته ها………………………………………………………………………………………..…….107

4-5پیشنهادات بر اساس یافته ها………………………………………………………………………………....……..109

5-5سایر پیشنهادات…………………………………………………………………………………………….110

 

 


 
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...