۳-۸- روش جمع‌ آوری اطلاعات

 

بخش اول مطالعه کیفی است که در این بخش به مطالعه و بررسی پیشینه نظری و پژوهشی مرتبط با صمیمیت در خانواده و شادکامی پرداخته می شود. جهت طراحی چند رسانه ای آموزشی از ادبیات تحقیق مرتبط با صمیمیت در خانواده در کتب، مجلات علمی، پایان‌نامه ها و پایگاه های علمی استفاده خواهد شد.در بخش دوم مطالعه -که کمی است- برای جمع‌ آوری اطلاعات از روش می‌دانی استفاده خواهد شد. در روش می‌دانی جمع‌ آوری اطلاعات ممکن است از طریق مشاهده، مصاحبه و یا پرسشنامه صورت گیرد که ابزار این پژوهش پرسش نامه می‌باشد. در این بخش از روش نیمه تجربی آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل استفاده می شود. بدین صورت که ابتدا دو گروه گواه و آزمایش در معرض یک پیش آزمون قرار می گیرند. ‌به این معنا که پرسش نامه ۲۹ گویه ای شادکامی آکسفورد برای هر دو گروه اجرا می‌گردد. پس از ارائه ی آموزش صمیمیت در خانواده از طریق چند رسانه ای آموزشی طراحی شده برای گروه آزمایش؛ در پایان پس آزمون نیز برای هر دو گروه اجرا می شود و هر دو گروه با هم مقایسه می‌شوند. به عبارت دیگر در بخش نخست روش کتابخانه ای به صورت بررسی مقالات علمی ایران و جهان، بررسی کتب علمی، مشاهده سایت های اینترنتی و منابع الکترونیکی و استفاده از تحقیقات صورت گرفته در دانشگاه ها مبنا قرار خواهد گرفت. سپس برای جمع‌ آوری داده ها از روش می‌دانی استفاده خواهد شد. روش می‌دانی به روشی گفته می شود که محقق برای گردآوری مطالب و اطلاعات ناچار است به محیط بیرون برود و با مراجعه به افراد یا محیط و نیز برقراری ارتباط مستقیم با واحد تحلیل یا افراد اعم از انسان، مؤسسات، سکونتگاه ها و … اطلاعات مورد نظر خود را گردآوری کند. در واقع محقق باید ابزار سنجش یا ظروف اطلاعاتی خود را به میدان ببرد و داخل در میدان شود، و با مشاهده، مصاحبه، پرسشگری وتصویربرداری آن ها را تکمیل نماید و سپس به محل کار خود برای استخراج، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل برگردد.در روش می‌دانی جمع‌ آوری اطلاعات ممکن است طریق مشاهده، مصاحبه و یا پرسشنامه صورت گیرد که ابزار این پژوهش پرسش نامه می‌باشد.

 

۳-۹-شیوه تجزیه وتحلیل داده ها

 

در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از دو فرایند آمار توصیفی و استنباطی استفاده می شود. در بخش آمار توصیفی داده ها از طریق توصیف میانگین واریانس و انحراف استاندارد گزارش داده خواهد شد. در بخش آمار استنباطی در جهت بررسی فرضیه های مطرح شده به شرط محقق شدن پیش فرض های آزمون تحلیل کواریانس از این آزمون آماری استفاده خواهد شدتجزیه و تحلیل اطلاعات با بهره گرفتن از.نرم افزار۲۱ SPSS انجام خواهد شد.

 

فصل چهارم

 

یافته های پژوهش

 

مقدمه

 

پس از جمع‌ آوری داده ها بایستی این داده ها به اطلاعات قابل فهم تبدیل شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و فرضیات تحقیق نیز آزمون شده و تأیید و یا رد شوند؛ موضوعی است که در این فصل به تفصیل به آن‏ها پرداخته شده است.

 

در این فصل ابتدا با بهره گرفتن از جدول ها به تجزیه و تحلیل ویژگی های جمعیت شناختی داده ها پرداخته، سپس با بهره گرفتن از آمار استنباطی، فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار می گیرند.

 

داده های توصیفی

 

جداول زیر میانگین و انحراف استاندارد نمرات متغیر های پژوهش را در دو گروه گواه و آزمایش نشان می‌دهد.

 

جدول ۴-۱ میانگین و انحراف استاندارد نمرات متغیر های پژوهش در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه کنترل و آزمایش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر مرحله گروه گواه آزمایش میانگین انحراف استاندارد مینیمم ماکزیمم میانگین انحراف استاندارد مینیمم ماکزیمم نشاط و شادکامی پیش آزمون ۷۹٫۲۷ ۱۸٫۲۳ ۵۷ ۱۱۲ ۸۹٫۲۰ ۲۰٫۷۲ ۵۲ ۱۲۹ پس آزمون ۷۲٫۵۳ ۱۲٫۰۲ ۵۱ ۹۱ ۱۱۳٫۸۰ ۲۱٫۶۶ ۷۰ ۱۳۲ پس آزمون پیش آزمون پس آزمون پیش آزمون پس آزمون پیش آزمون پس آزمون پیش آزمون پس آزمون پیش آزمون پس آزمون پس آزمون ۱۲٫۸۷ ۲٫۲۹ ۹ ۱۶ ۱۹٫۳۳ ۳٫۷۹ ۱۲ ۲۴ خودکارآمدی پیش آزمون ۱۱٫۵۳ ۲٫۴۷ ۹ ۱۶ ۱۲٫۹۳ ۳٫۹۴ ۶ ۱۸ پس آزمون ۱۰٫۲۰ ۲٫۲۴ ۵ ۱۲ ۱۵٫۸۷ ۳٫۲۰ ۹ ۱۹ امیدواری پیش آزمون ۵٫۵۳ ۱٫۴۶ ۳ ۹ ۵٫۷۳ ۱٫۷۹ ۲ ۹ پس آزمون ۴٫۹۳ ۱٫۴۴ ۲ ۸ ۸٫۰۷ ۱٫۴۴ ۵ ۱۰

همان گونه که نتایج جدول فوق نشان می‌دهد، بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش تفاوت هایی وجود دارد که معنی داری آن ها در آمار استنباطی پیگیری خواهد شد.

 

داده های استنباطی

 

فرضیه اصلی

 

« آموزش صمیمیت در خانواده به شیوه چند رسانه های موجب بهبود نشاط و شادکامی معلمان ابتدایی می‌گردد ».

 

جدول شماره ۴-۲ نتایج آزمون تی مستقل برای بررسی تفاوت عضویت گروهی در متغیر نشاط و شادکامی در مرحله پیش آزمون را نشان می‌دهد.

 

جدول ۴-۲ آزمون تی مستقل برای بررسی تفاوت عضویت گروهی در متغیر نشاط و شادکامی در مرحله پیش آزمون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر گروه میانگین انحراف استاندارد درجه آزادی مقدار تی معناداری (P) نشاط و شادکامی آزمایش ۷۹٫۲۷ ۱۸٫۲۳ ۲۸ ۱٫۳۹- ۰٫۱۷ گواه ۸۹٫۲۰ ۲۰٫۷۲

نتایج جدول فوق نشان می‌دهد که اثر بین گروه گواه و آزمایش در مرحله پیش آزمون تفاوت معنی دار وجود ندارد (P> 0.05) ‌بنابرین‏ می توان گفت که دو گروه در مرحله پیش آزمون در متغیر نشاط و شادکامی با یکدیگر همسان می‌باشند.

 

جدول شماره ۴-۳ نتایج آزمون لوین به منظور بررسی فرض همسانی واریانس ها را نشان می‌دهد.

 

جدول ۴-۳ آزمون لوین به منظور بررسی فرض همسانی واریانس ها در دو گروه گواه و آزمایش در متغیر نشاط و شادکامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر مرحله درجه آزادی یک درجه آزادی دو آزمون لوین معناداری (P) نشاط و شادکامی پس آزمون ۱ ۲۸ ۳٫۳۵ ۰٫۰۸

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...