: یکی ازانواع شایع شکستگی ها در ناحیه فک و صورت، شکستگی های ناحیه میانی صورت و استخوان گونه است که در اکثریت این شکستگی ها دیوار قدامی سینوس درگیر می شود. به دنبال شکستگی دیواره قدام سینوس، پرولاپس بافت نرم، سینوزیت، رینیت، درد و تندرنس در لمس ناحیه می تواند رخ دهد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی کارایی بازسازی دیواره قدامی سینوس ماگزیلا در بیماران دچار شکستگی دیواره با بهره گرفتن از ممبران جذبی بود.

مواد و روش: 42 بیمار پس از بررسی شرایط ورود و خروج وارد مطالعه شدند. تمامی بیماران فرم رضایتنامه آگاهانه را امضا نمودند. در 21 بیمار بازسازی دیواره قدامی سینوس همراه با پوشاندن ناحیه نقص با بهره گرفتن از ممبران قابل جذب (گروه مطالعه) و در بقیه بیماران بازسازی استخوانی (گروه کنترل) صورت نگرفت. به منظور بررسی تغییرات بیشترین عرض ناحیه نقص استخوانی و پرولاپس بافت نرم، از بیماران درانتهای جراحی و 6 ماه پس از جراحی رادیوگرافی CBCT تهییه شد. همچنین در پیگیری 6 ماهه، بیماران از لحاظ سینوزیت، تندرنس در لمس ناحیه، درد و عفونت بررسی گشتند. داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 11.0 با فاصله اطمینان 95 درصد آنالیز گشتند.

نتایج:  18 بیمار در گروه مطالعه و 20 بیمار در گروه کنترل مطالعه را به اتمام رساندند.  تفاوت معناداری میان عرض ناحیه بلافاصله پس از جراحی بین دو گروه مشاهده نشد (P-value >0.05). اما 6 ماه پس از جراحی، این میزان در گروه مطالعه به صورت معناداری از گروه کنترل کمتر بود (P-value <0.05). از نظر وجود درد، ترشحات و سینوزیت بین دو گروه تفاوت آماری معنادری وجود نداشت(P-value >0.05). اما میزان شیوع تندرنس در لمس و نیز کلاپس بافت نرم به صورت معناداری در گروه کنترل نسبت به مطالعه بیشتر بود (P-value <0.05).

نتیجه گیریاستفاده از ممبران های قابل جذب می تواند عوارض ناشی از شکستگی دیواره قدامی سینوس ماگزیلا را بهبود بخشد در حالی که مشکلات استفاده از مش های تیتانیومی را ندارد.

کلمات کلیدی: سینوس ماگزیلا، شکستگی دیواره قدامی سینوس، ممبران قابل جذب.

 

 

 

فهرست

(1) فصل اول: 6

(1-1) پیشگفتار. 7

(1-2) كلیات… 8

1-2-1 مروری بر آناتومی ماگزیلا………………………………………………………………………………………8

1-2-2 ترومای ناحیه فک و صورت…………………………………………………………………………………13

1-2-3 علل شکستگی های صورت….. ………………………………………………….. ……………………….14

1-2-4 طبقه بندی شکستگی های صورت .. ……………………………………………………………………..14

1-2-5 درمان شکستگی های ناحیه میانی صورت. ………………………………………………………………16

1-2-6 مواد قابل جذب در پزشکی و دندانپزشکی: کلاژن…… ………………………………………………17

1-2-7 تهییه ممبران کلاژن……. ………………………………………………………………………………………..19

1-2-8 اضمحلال ممبران کلاژنی…… ………………………………………………………………………………..20

 

(1-3) مروری بر مطالعات انجام شده 21

(1-4) بیان مساله. 24

(1-5) اهداف و فرضیات مطالعه. 26

(2) فصل دوم: 29

2-1 جمعیت مورد مطالعه……………………………………………………………………………………………………30

2-2 طراحی مطالعه…………………………………………………………………………………………………………….30

2-3 جراحی بازسازی…………………………………………………………………………………………………………31

2-4 بررسی علائم و میزان بهبود…………………………………………………………………………………………35

2-5 روش جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………..36

2-6 حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………………..36

2-7 تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………..36

2-8 جدول متغیرها ………………………………………………………………………………………………………….37

 

(3) فصل سوم: 38

(4) فصل چهارم: 48

(5) مـنـابـع.. 53

Abstract……………………………………………………………………………………………………………………………….I

 

 

 

 

فهرست تصاویر

تصویر 1: نمای خارجی ماگزیلا………….. …………… …………… …………… …………… ………………………….9

خرید اینترنتی فایل متن کامل :

 

 پایان نامه

 

تصویر 2: نمای داخلی ماگزیلا…………. ………… …………… …………… …………… …………… ……………….11

تصویر 3: نمای کامی ماگزیلا………. …………… …………… …………… …………… …………… …………………13

تصویر 4: انواع شکستگی های لفورت ( Le Fort)……….. …………… …………… …………… ……………16

تصویر 5: رادیگرافی CBCT اولیه….. …………… …………… …………… …………… …………… ……………32

تصویر 6: ایجاد برش وستیبولار و دسترسی به دیواره قدامی سینوس ماگزیلاری…………… …………32

تصویر 7: ثابت سازی قطعات استخوانی توسط میتی پلیت و پیچ…………… …………… ………………….33

تصویر 8: ممبران قابل جذب …………… …………… …………… …………… …………… …………… ……………34

تصویر 9: ثابت سازی ممبران قابل جذب و پوشش نقص استخوانی…………… …………… …………….35

 

فهرست جداول

جدول 1: مقایسه بیشترین عرض ناحیه نقص در دو گروه در هر اندازه گیری……………………………..41

جدول 2: مقایسه بیشترین عرض ناحیه نقص در هر گروه در دو اندازه گیری……………………………..42

جدول 3: مقایسه درد در فالوآپ میان دو گروه…………………… …………………… ………………………………43

جدول 4: مقایسه ترشحات در فالوآپ میان دو گروه…………………… …………………… ……………………..44

جدول 5: مقایسه سینوزیت در فالوآپ میان دو گروه…………………… …………………… …………………….45

جدول 6: مقایسه تندرنس در فالوآپ میان دو گروه…………………… …………………… ……………………….46

جدول 7: مقایسه کلاپس بافت نرم در فالوآپ میان دو گروه…………………… ……………………………… 47

 

 

فهرست نمودار ها

نمودار 1: توزیع جنسی بیماران…………………………………………………………………………………………………40

 

(1-1) پیشگفتار

یکی ازانواع شایع شکستگی ها در ناحیه فک و صورت، شکستگی های ناحیه میانی صورت و استخوان گونه است که در اکثریت این شکستگی ها دیوار قدامی سینوس درگیر می شود (1).

علت درگیری دیواره قدامی سینوس به این علت است که به جهت اینکه، در محل اعمال نیروهای فانکشنال قرار ندارند نازک است و در انواع شکستگی های ناحیه میانی به همین دلیل دچار شکستگی می شود که علاوه بر از بین رفتن و دیواه قدامی سینوس، مخاط پوشانده سینوس را نیز درگیر می کند (1).

درگیری دیواره قدامی سینوس مشکلات زیادی را ایجاد می کند؛ تاثیر بر فرم صورت، تشکیل اسکار ناشی از روند ترمیم که ممکن است در ناژ به داخل حفره بینی رادچار مخاطره کند،  پرولاپس بافت نرم به داخل سینوس و بدنبال آن کاهش حجم سینوس است که می تواند سبب عفونت و رینیت است (1-3).

با توجه به مشکلات ذکر شده بازسازی دیواره قدامی سینوس بدنبال شکستگی های میانی صورت ضروری به نظر می رسد برای این منظور تلاش هایی صورت گرفته است. با اینکه بهترین روش بازسازی دیواره قدامی سینوس با همان تکه های خود دیواره است اما بسیاری اوقات به علت  خردشدگی این ناحیه امکان آن وجود ندارد و برداشت گرفت از نواحی دیگر موجب افزایش مشکلات ناحیه دهنده استخوان می شود. از اینرو بازسازی دیواره قدامی سینوس ماگزیلا به دنبال شکستگی آن با بهره گرفتن از ممبران های جذبی و غیر جذبی مورد مطالعه است  (1-3).

 

(1-2) كلیات

1-2-1 مروری بر آناتومی ماگزیلا

استخوان ماگزیلا بعد از ماندیبل بزرگترین استخوان صورت می باشد که در هر فرد دو عدد از این استخوان وجود دارد که به هم متصل شده اند. هر کدام از دو استخوان ماگزیلا در مرز سه حفره قرار دارند؛ سقف دهان، کف حفره چشمی، دیواره طرفی و کف حفره بینی(4).

هر استخوان از یک بدنه و چهار زائده تشکیل شده است شامل زائده گونه ای، پیشانی، آلوئولار و کامی(4).

بدنه:

بدنه ماگزیلا دارای یک حفره وسیع به نام سینوس ماگزیلاری است. چهار سطح تنه عبارتند از:

سطح قدامی : در این سطح یک سری برجستگی مربوط به ریشه دندان های موجود در فک بالا به چشم می خورد که درست بالای برجستگی دندان های ثنایا، فرورفتگی ثنایا به چشم می خورد. در خارج تر از این زائده یک فرورفتگی عمیقتر به نام فرورفتگی نیش دیده می شود. در بالای فرورفتگی نیش، سوراخ تحت کاسه چشمی وجود دارد که محل خروج عروق و عصب تحت کاسه چشمی است. درست بالای این سوراخ، حاشیه تحتانی حفره کاسه چشم قرار دارد. در سمت داخل سطح خارجی توسط بریدگی بینی محدود می شود. این بریدگی در قدام و پایین به خار قدامی بینی ختم می شود .

سطح تحت گیجگاهی : این سطح از سطح قدامی توسط زائده گونه ای جدا می گردد. این سطح توسط عروق و اعصاب آلوئولار خلفی فوقانی سوراخ می گردد. قسمت تحتانی این سطح برجسته و گرد می باشد و به آن توبروزیته گفته می شود (تصویر 1)

 


 
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...