کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

distance from tehran to armenia


جستجو


آخرین نوشته ها :

 از طرف دیگر با انجام عملی که از طرف قانون‌گذار خلاف شناخته شده عنصر روانی مفروض شناخته می‌شود هر چند همان گونه که قبلاً اشاره شد در صورت وجود اجبار مادی و معنوی و یا سایر عواملی که مسئولیت را از بین می‌برد می‌توان استدلال کرد که جرم خلافی نگرفته است علاوه بر آنکه علی‌الاصول احتیاطی به آوردن دلیل برای عنصر روانی در جرائم خلافی نیست (بیرانوندی، جرایم پزشکی در فقه و قوانین موضوعه، ص۵۹).

 

ماده۳- خودداری بیمارستان‌ها از پذیرش و ارائه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانسی

 

شرح: عنوان تخلف همچنان که از نامش پیدا‌ است خودداری بیمارستان‌ها از پذیرش و ارائه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانسی بوده که از مصادیق بارز ترک فعل می‌باشد. به عبارت دیگر عنصر مادی تخلف مذبور ترک فعل یا رفتار منفی است و صرف خودداری از پذیرش و ارائه خدمات اولیه اورژانسی برای تحقق آن کفایت می‌کند. نکته دیگر این است که تکلیف پذیرش و ارائه خدمات مذکور در این ماده صرفاً متوجه بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مشابه مانند درمانگاه‌های اورژانس بوده، شامل مطب پزشکان نمی‌گردد. ‌بنابرین‏ اگر پزشکی در خارج از مراکز مصوف یا در مطب خود از پذیرش بیمار اورژانسی امتناع نموده، خدمات اولیه اورژانس را ارائه ننماید، اصولاً نمی‌توان او را به موجب این ماده تخلف تلقی نموده و مورد پیگرد قرار داده و مجازات نمود مع‌الوصف چنانچه رفتار پزشک در مطب خود مبنی بر عدم پذیرش بیمار در سایر قوانین دارای عنوان مجرمانه خاص باشد ‌بر اساس آن مقررات منعی برای اعمال مجازات نخواهد چراکه مطابق اصول حقوقی اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند اما در خصوص مکلفین صدرالتوصیف نیز تکلیف مقرر منحصر به ارائه خدمات اولیه لازم و ضروری است و نمی‌توان یک بیمارستان یا یک درمانگاه را ‌به این علت مؤاخذه و یا تعقیب نمود که چرا تمام مراحل درمان را تا بهبودی کامل بیمار یا مصدوم ارائه نداد است.

 

غیر از موارد معنونه نکته دیگری که جلب توجه می‌کند مفاد آیین‌نامه مرکز اورژانس تهران وابسته به سازمان خدمات درمانی مصوب ۱۷/۳/۱۳۵۵ هیات وزیران است که ضمن احصاء وظایف اورژانس، سازمان تامین خدمات درمانی را مرجع صالح برای تعیین موارد و حدود خدمات اورژانس دانسته و طی ماده۳ مقرر داشته: کلیه بیمارستان‌ها و مراکز خدمات درمانی اعم از عمومی و خصوصی موظفند بیماران اورژانسی را پذیرفته و خدمات درمانی اورژانسی مورد نیاز را انجام دهند. به علاوه اینکه بیماران اورژانسی در آیین‌نامه فوق اعم از بیمه شده و غیر آن تلقی و برای بیمه نشده ها تکلیف بیشتری قائل شده است.

 

با توجه به مطالب مطروحه باید ‌به این سئوال جواب داد که آیا منظور قانون‌گذار از استعمال عنوان بیمارستان‌ها در ماده۳ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی، دارویی و درمانی همانند مفاد ماده ۱۳ آیین‌نامه صدرالذکر اعم از بیمارستان‌ها و مراکز درمان عمومی و خصوصی بوده یا صرف بیمارستان‌ها اعم از دولتی و خصوصی را در بر می‌گیرد؟

 

به نظر می‌رسد ماده۳ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی، درمانی مبهم و مجمل بوده که آیین‌نامه فوق رفع ابهام کرده و بدین ترتیب شامل تمامی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی اعم از خصوصی و دولتی می‌باشد چراکه تحدید قلمرو ماده ۳ برخلاف نظم عمومی بوده و موجب تجری متخلفین خواهد شد. نکته آخر اینکه تکلیف مذکور فقط برای پذیرش بیماران اورژانسی است. ‌بنابرین‏ بیماری که وضعی اورژانسی ندارد در قلمرو این ماده قرار نمی‌گیرد ضمناً در این ماده عنصر روانی مفروض بوده و نیازی به احراز قصد مجرمانه یا خطای جزایی نمی‌باشد.

 

ماده۴- ایجاد و یا ارائه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سودجویی و یا دخل و تصرف در صورتحساب و دریافت اضافه از نرخ‌های اعلام شده از ناحیه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 

شرح: از جمله تخلفاتی که از مصادیق جرم مقید بوده علاوه بر قصد فعل به وقوع یک نتیجه نیز نیاز دارد موضوع ماده فوق می‌باشد چراکه ارائه خدمات مازاد بر احتیاج باید به منظور سودجویی و یا کسب درآمد بیشتر باشد تا شق اول ماده محقق گردد. فلذا اگر پزشکی به دلیل ضرورت‌های پزشکی و یا به منظور جلوگیری از بازگشت بیماری یا گسترش آن در آینده اقدام به انجام عملی روی بیمار خود بنماید که ظاهراًً در مقطع زمانی انجام عمل مذکور ضرورت چندانی نداشته ولی برای صحت و سلامت بیمار در آینده مؤثر و مفید باشد نمی‌توان وی را به استناد این ماده تعقیب و مجازات نمود، برای اینکه برابر قاعده احسان«ما علی‌المحسنین من سبیل» نسبت به کسی که با قصد احسان به انجام کاری دست یازیده است مسئولیتی بار نمی‌شود.

 

از منطوق ماده۴ چنین برمی‌آید که برای مسئولیت قانونی متخلف، قانون‌گذار تقصیر را فرض کرده و در این صورت متهم می‌تواند خلاف آن را اثبات نماید. به عبارت دیگر صرف دریافت وجه بابت خدمات مازاد بر احتیاج موجب تحقق جرم و تبعاً مجرمیت مرتک تلقی شده مگر اینکه پزشک دریافت‌کننده وجه خلاف آن را ثابت نموده و عدم مسئولیت خود را به اثبات برساند.

 

آنچه که بیشتر از هر عنصر دیگری قابل بحث می‌باشد این است که ملاک تشخیص و تأیید ضرورت و احتیاج چیست و چه مرجعی صالح به تشخیص می‌باشد؟

 

مرجع اولیه همان خود پزشک معالج است که در اجرای تعهد خود مکلف است تا با بهره گرفتن از تجربیات عملی و تجارب علمی و ضرورت انجام عملی را احراز و نسبت به پیگیری از آن اقدام نماید مع‌الوصف در صورت بروز اختلاف اعضای کمیسیون ماده یازده قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی، درمانی مرجع صالح برای مانحن فیه می‌باشد. البته اگر برای احراز واقعیت دادگاه نیاز به نظریه کارشناسی داشته باشد می‌تواند با صدور قرار کارشناسی از متخصصین امر نیز استعلام نماید.

 

آخرین موردی که در خصوص شق اول ماده بایستی ذکر شود این است که این تخلف با بزه دریافت مبالغ مازاد برتعرفه متفاوت بوده،دارای عناوین مجرمانه مستقلی می‌باشند. برای اینکه در تخلف ماده۴ ممکن است مبالغ دریافتی از بیمار برابر ضوابط و مقررات حاکم بر قضیه بوده به اصطلاح عرضه خدمات بالاتر از نرخ تعرفه نبوده بلکه خدمات ارائه شده اصولاً زائد و غیرضروری باشد یعنی چنین خدماتی نبایستی از اساس برای بیمار ارائه می‌شده است. شق دوم ماده۴ مبنی بر دخل و تصرف در صورتحساب و دریافت اضافه از نرخ‌های اعلام شده علاوه بر داشتن عنوان بزه در تعزیرات حکومتی از مصادیق بارز تعدد معنوی بوده، مابقی مقررات قانون مجازات اسلامی جعل تلقی می‌گردد.

 

دخل و تصرف موصوف اعم است از اینکه توسط پزشک در مطب صورت پذیرد یا سایر کارکنان مؤسسه پزشکی و بیمارستان انجام داده باشد و در هر صورت صرف قلب حقیقت و دریافت اضافه از نرخ‌های اعلام شده برای تحقق این شق کافی می‌باشد. منتهی قلب حقیقت می‌تواند مصادیق متعددی داشته باشد مثلاً کارهای انجام نشده ‌در مورد بیمار در صورتحساب وی درج گردد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[جمعه 1401-09-18] [ 06:09:00 ب.ظ ]
. 32

2-2       مطالعات در زمینه راه رفتن دو تکلیفی در سالمندان. 33

2-3       تکالیف ثانویه. 34

2-4       راه رفتن دو تکلیفی در سالمندان. 39

2-5       مطالعات در زمینه بررسی هم آهنگی بین مفصلی حین راه رفتن در سالمندان. 45

2-6       آزمون ها، پارامترها و ایزارها: 46

2-7       یافته ها: 47

مواد و روش ها ……………………………………………………………………………………………. 49

3-1       نوع مطالعه: 50

3-2       جامعه و نمونه مورد مطالعه و روش نمونه گیری و گروه بندی: 51

3-3       معیارهای ورود به مطالعه: 51

3-4       حجم نمونه: 52

3-5       ابزار و روش های گردآوری اطلاعات: 52

3-6       روش انجام کار: 56

3-7       روش تحلیل داده های راه رفتن: 61

3-8       روش های آماری تجزیه تحلیل داده ها: 66

3-9       ملاحظات اخلاقی: 67

نتایج… 69

 

4-1       نتایج بررسی تکرار پذیری آزمون-باز آزمون. 71

4-2       بررسی ویژگیهای توصیفی متغیرهای زمینه ای و روابط بین سگمانی اندام های تحتانی.. 72

4-3       بررسی نتایج  حاصل از آنالیز تفاوت ها در DP و MARP تحت تاثیر سه عامل گروه، بار شناختی و سرعت راه رفتن. 83

4-4       بررسی نتایج  حاصل از آنالیز تفاوت ها در نمره عملکرد شناختی تحت تاثیر دو عامل گروه و سرعت راه رفتن. 93

4-5       نتایج بررسی همبستگی بین پارامترهای راه رفتن و نمره های پرسشنامه ها و آزمون های عملکردی 97

4-5-1          همبستگی بین پارامترهای راه رفتن و نمره پرسشنامه FES. 97

4-5-2          همبستگی بین پارمترهای راه رفتن و زمان آزمون TUG.. 97

4-5-1          همبستگی بین پارامترهای راه رفتن و نمره آزمون عملکردی BBS. 98

4-5-2          همبستگی بین پارامترهای راه رفتن و نمره آزمون های عملکردی در هر یک از گروه های سالمند …………………………………………………………………………………………………………………. 99

 

بحث و نتیجه گیری… 101

 

5-1       تغییر پذیری و دینامیک فاز هم آهنگی بین سگمانی ……………………………………………….. 103

5-1-1          تاثیر سالمندی و سابقه زمین خوردن بر تغییرپذیری و دینامیک فاز هم آهنگی بین سگمانی ……………………………………………………………………………………………………………………. 103

5-1-2             تاثیر تکلیف دوگانه بر تغییرپذیری و دینامیک فاز هم آهنگی بین سگمانی ……….. 106

5-1-3             تاثیر سرعت راه رفتن بر تغییرپذیری و دینامیک فاز هم آهنگی بین سگمانی ……… 110

5-2       اجرای عملکرد شناختی. 112

5-2-1          تاثیر سالمندی بر اجرای عملکرد شناختی.. 112

5-2-1          تاثیر سرعت بر اجرای عملکرد شناختی.. 113

5-3       همبستگی بین پارامترهای راه رفتن و آزمون های تعادل و تحرک عملکردی.. 115

5-4       محدودیت ها: 117

5-5       پیشنهادات: 118

پیوستها.. 119

منابع …………………………………………………………………………….. 136

 

 

 

فهرست تصاویر

تصویر ‏1‑1 نمودار رشد جمعیت سالمندی در ایران بین سال های 1996 تا 2009.. 3

تصویر ‏1‑2 ‏  هرم سنی جمعیت ایران در سال های 1995 (الف)، 2000 (9)، 2025 (پ) و 2050 (ت) 4

تصویر ‏1‑3  نمودار فراوانی زمین خوردن در سالمندان. 5

تصویر ‏1‑4 نرخ بستری شدن در بیمارستان در گروه های سنی مختلف… 6

تصویر ‏1‑5 ‏چرخه معیوب زمین خوردن و ترس از آن. 7

تصویر ‏1‑6   ‏ مرزهای پایداری در تکالیف ایستادن، راه رفتن و نشستن.. 9

تصویر ‏1‑7  ‏ نقشه فاز حرکات مفصل ران طی سه گام راه رفتن.. 18

تصویر ‏2‑1 فراوانی کاربرد تکالیف شناختی در مطالعات پیشین.. 38

تصویر ‏2‑2 سیستم GAITRite. 39

تصویر ‏2‑3  نمونه ای از حسگرهای اینرشیال در بررسی های کنترل حرکت… 40

تصویر 3-1 محیط آزمایشگاه تحلیل حرکت ……………………………………………………………………………… 56

تصویر ‏3‑2 محل قرارگیری مارکرها 58

تصویر 3-3  فرد مورد آزمون حین انجام تکلیف راه رفتن……………………………………………………………….60

تصویر 3-4  داده های خام سیستم تحلیل حرکت Qualisys…………………………………………………………….60

تصویر ‏3‑5 نقشه ی فاز. 61

تصویر ‏3‑6 زاویه فاز. 622

تصویر ‏3‑4  – منحنی mean ensemble فاز نسبی.. 64

تصویر 4-1 نتایج آزمون بونفرونی برای تاثیر گروه  بر میانگین های  DP ………………………………………..86

تصویر 4-2 نتایج آزمون بونفرونی برای تاثیر گروه  بر میانگین های MARP …………………………………..87

تصویر 4-3 نتایج آزمون بونفرونی برای تاثیر بار شناختی بر میانگین های  DP ……………………………………88

تصویر 4-4 نتایج آزمون بونفرونی برای تاثیر بار شناختی  بر میانگین های MARP ……………………………89

تصویر 4-5 نتایج آزمون بونفرونی برای تاثیر سرعت راه رفتن بر میانگین های  DP  …………………………..90

خرید اینترنتی فایل متن کامل :

 

 پایان نامه

 

تصویر 4-6 نتایج آزمون بونفرونی برای تاثیر سرعت راه رفتن بر میانگین های MARP …………………….91

تصویر 4-7 نتایج آزمون بونفرونی برای اثر اصلی گروه بر میانگین های نمره عملکرد شناختی ساده (الف) و پیچیده (ب) …………………………………………………………………………………………………………………………94

تصویر 4-8 نتایج آزمون بونفرونی برای اثر اصلی سرعت راه رفتن بر میانگین های نمره عملکرد شناختی ساده (الف) و پیچده (ب)……………………………………………………………………………………………………….95

فهرست جداول

جدول ‏1‑1 ‏ عوامل خطرآفرین زمینه ساز زمین خوردن در سالمندان. 8

جدول ‏2‑1 تکالیف ثانویه مورد استفاده در پژوهش های پیرامون راه رفتن دو تکلیفی در سالمندان. 35

جدول ‏2‑2 تکالیف ثانویه مورد استفاده در پژوهش های پیرامون راه رفتن دو تکلیفی در سالمندان. 37

جدول ‏2‑3  پارامترهای راه رفتن بررسی شده در پژوهش های پیرامون راه رفتن دو تکلیفی در سالمندان. 42

جدول ‏3‑1 جدول متغیرها 68

جدول ‏4‑1 آمار توصیفی متغیرهای زمینه ای در  سه گروه جوانان و سالمندان بدون سابقه زمین خوردن و با سابقه زمین خوردن  73

جدول ‏4‑3 میانگین و خطای معیار روابط بین سگمانی  اندام تحتانی در سالمندان بدون سابقه زمین خوردن (20 نفر) 77

جدول ‏4‑4   میانگین و خطای معیار روابط بین سگمانی اندام تحتانی در سالمندان با سابقه زمین خوردن (12 نفر) 80

جدول ‏4‑5  تاثیرات اصلی و متقابل عوامل مورد مطالعه بر DP روابط بین سگمانی بر اساس آزمون ANOVA.. 84

جدول ‏4‑6 تاثیرات اصلی و متقابل عوامل مورد مطالعه بر MARP روابط بین سگمانی بر اساس آزمون ANOVA   85

جدول 4-7 فراوانی شرکت کنندگان، میانگین نمرات عملکرد شناختی در گروه های جوانان، سالمندان با و بدون سابقه زمین خوردن ………………………………………………………………………………………………………..91

‏‏ جدول 4-8 تاثیرات اصلی و متقابل عوامل مورد مطالعه بر نمره عملکرد شناختی ساده و پیچیده بر اساس آزمون ANOVA ………………………………………………………………………………………………………………..91

جدول 4-9 همبستگی های معنی دار بین پارامترهای راه رفتن و نمره آزمون عملکردی Berg Balance Scale  ………………………………………………………………………………………………………………………………..97

جدول 4-10 همبستگی های معنی دار بین پارامترهای راه رفتن و نمره آزمون های عملکردی Berg Balance Scale و Timed Up and go در سالمندان با سابقه زمین خوردن ……………………………………………………………………………………………………………………………………………99

1-1    سالمندی

در قرن بیست و یکم شاخص امید به زندگی در بدو تولد برای جهانیان از مرز 66 سال عبور کرده است و انتظار می رود که جمعیت جهان ظرف 50 سال آینده به طور قابل ملاحظه ای به سمت پیری پیش رود. هر سال 7/1 درصد به جمعیت جهان افزوده می شود، ولی این افزایش برای جمعیت 65 سال و بالاتر، 5/2 درصد است. این فاصله، ترکیب سنی جمعیت جهان را به سوی سالمند شدن سوق می دهد و پیش بینی  می شود که تا سال 2050 میلادی جمعیت سالمندان، از 16 به 28 درصد کل جمعیت رشد نماید (6-7). کشور ما ایران نیز از این تغییر جمعیتی بی نصیب نبوده است. همگام با رشد جمعیت سالمندان دنیا، جمعیت ایران نیز به سوی سالمندی سوق می یابد به نحوی که پیش بینی می شود که تا سال 1405، سالمندان ایران حدود 11 درصد کل جمعیت کشور را تشکیل دهند(8). شاخص های آماری نشان می دهند که روند پیر شدن جمعیت در کشور ما نیز آغاز شده است و پیش بینی می شود که در فاصله 20 ساله 1340 تا 1405 به میانه سنی جمعیت کشور 10 سال افزوده شود. آمار و ارقام حاصل از سرشماری عمومی نفوس مسكن نشان می دهد كه تعداد جمعیت سالمندان ایران در دهه های اخیر در حال افزایش بوده و نسبت جمعیت سالمند كشور سال های 1335 تا 1385 از آهنگ یكنواختی برخوردار نبوده است. جمعیت سالمندان  ایران( سنین 60 ساله و بیشتر)  از 1173679 نفر در سال 1335 به 5121038 نفر در سال 1385 رسید. به عبارت دیگر جمعیت سالمند كشور در دوره 50 ساله مورد بحث 4/4 برابر افزون گشته در حالی كه جمعیت كل كشور در همین دوره 3/7 برابر شد. بدیهی است كه از جمله عوامل موثر در افزایش جمعیت سالمند در سال 1385 افزایش امید به زندگی و كاهش سطح باروری در دو دهه اخیر بوده است. پیش بینی می شود كه در فاصله سالهای 1375 تا 1404 جمعیت سالمندی در ایران 67/6 درصد كل جمعیت به حدود 11 درصد افزایش یابد (1, 5).

بر اساس مستندات سازمان بهداشت جهانی سالمندان به سه گروه سنی 60 تا 69 سال «سالمند»، 70 تا 79 سال «سالمند سالخورده»، و بالای 80 سال « سالمند سالخورده تر» تقسیم می شوند (3). نسبت درصد سالمندان، سالمندان سالخورده و سالمندان سالخورده تر به کل سالمندان در سال 1335 به ترتیب برابر با 62، 5/26 و 5/11 درصد، در سال 1345 برابر 62،27 و 11 درصد، در سال 1355 برابر 53، 33 و 14 درصد، در سال 1365 برابر 5/65، 5/20 و 14 درصد، در سال 1375 به ترتیب برابر 62، 30 و 8 درصد، و در سال 1385 برابر 52، 5/35 و 5/12 درصد بوده است.  در دوره زمانی 10 ساله از سال 1375 تا 1385، جمعیت 60 سال و بالاتر، 5/2 درصد در سال رشد داشته، در حالی که گروه سنی 70 سال و بالاتر 5 درصد و گروه سنی 80 سال و بالاتر، 8 درصد رشد داشته اند. همچنین به دلیل بالا رفتن امید به زندگی طی سال های 85-1375، رشد جمعیت سالمندان 70 سال و بالاتر نسبت به سالمندان 60 سال و بالاتر، و رشد جمعیت سالمندان 80 سال و بالاتر نسبت به سالمندان 70 سال و بالاتر ، بیشتر بوده است. چنانکه مشاهده می گردد یک نکته قابل توجه در این فرایند، سالخورده تر شدن جمعیت سالمند است. برای بیشتر کشورها مخصوصاً ایران صرف نظر از موقعیت جغرافیایی یا مرحله توسعه، گروه سنی 80 سال و بالاتر رشد بالاتری از گروه های سنی جوان تر سالمند دارد. تصویر 1-2 هرم سنی جمعیت ایران را به ترتیب در سال های 1995، 2000 و پیش بینی سال های  2025 و 2050 را نمایش می دهد که مقایسه این تصاویر با یکدیگر  به خوبی فرایند افزایش سالخوردگی جمعیت را در کشور ما نمایان می سازد(1, 5).

با توجه به مطالب فوق، فزونی سرعت رشد جمعیت سالمند در مقایسه با رشد جمعیت کل کشور و پیش بینی افزایش تعداد و سهم سالخوردگان، سیستم های مراقبت از سلامت برای برآوردن نیازهای روزافزونی که در راه مراقبت از سلامتی سالمندان با آن مواجه اند، مبارزه سختی را پیش رو خواهند داشت(6).

 


 
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[جمعه 1400-05-08] [ 10:26:00 ق.ظ ]
:

مدلسازی ریاضی بصورت بسیار گسترده ای برای توصیف حركت قطار بر روی ریل مورد استفاده شده است. با توجه به تنوع پارامترهای موجود در مسا له، ایجاد نمودن یک مدل ریاضی كه بتواند همه جنبه های مسئله را پوشش دهد به نظر بسیار بعید می آید. بدیهی است در این میان استفاده از مدلهای خاص هر یک با هدفی خاص (در بردارنده محدود یت هایی) بسیار راهگشا است.

عموما در بررسی دینامیک آلات ناقله و به ویژه آلات ناقله ریلی، فرض بر آن است كه المان های جرمی هر یک صلب هستند. هر یک از این المانها دارای 6 درجه آزادی در راستاهای طولی، عرضی، قائم (درجات آزادی مربوط به جابجایی) رول، پیچ و یاو (درجات آزادی مربوط به دوران) هستند. برای توصیف دینامیكی هریک از این درجات آزادی نیازمند حل یک معادله دیفرانسیل درجه 2 كه عموما كوپل با معادلات دیگر است می باشیم. پس برای توصیف دینامیک یک سیستم N درجه آزادی می توان گفت N×6 معادله دیفرانسیل كوپله شده باید حل شوند. بدیهی است حل این تعداد معاد له بسیار وقت گیر و هزینه بر است. در اینجاست كه ما باید هدف مدل و وظیفه آن را تعیین كنیم.

مشاهدات صورت گرفته نشان داده اند كه ارتباط كمی مابین حركت وسیله نقلیه در راستای قائم و عرضی است.  با توجه به این نكته می توان گفت در بررسی عرضی وسیله نقلیه نیاز به در نظر گرفتن اثرات حركت در راستای قائم نیست. این مسئله در ارتباط با بررسی حركت در راستای قائم نیز صادق است. در اینجا و در این پژوهش با توجه به اینكه هدف بررسی حركت در راستای عرضی بوده است تنها درجات آزادی یاو و عرضی در نظر گرفته شده اند.

این ساده سازی نه تنها ما را در حل مسئله كمك می نماید بلكه در انتها نیز توصیف نتایج را آسانتر        می سازد.

بررسی عرضی خود می تواند به دو شاخه تقسیم شود :

1-  بررسی پاسخ سیستم: بدیهی است در این رویكرد، هدف بررسی پاسخ سیستم به محركهای خارجی است.

2-  بررسی پایداری در این رویكرد هدف بررسی پایداری عرضی وسیله نقلیه تحت شرایط كاری مختلف است.

همانگونه كه یک سیستم در حالت استاتیكی می تواند پایدار یا ناپایدار باشد یک سیستم دینامیكی نیز می تواند پایدار یا ناپایدار باشد. همانگونه كه در استاتیک معیار

خرید اینترنتی فایل متن کامل :

 

 مقالات و پایان نامه ارشد

 ما برای بررسی پایداری، بازگشت سیستم به حالت ابتدایی خود است، در دینامیكی نیز معیارهای مشابه برای بررسی پایداری وجود دارد. این معیار اینگونه مطرح می شود: یک سیستم دینامیكی ناپایدار سیستمی است كه كوچكترین مقدار جابجایی (تحریك) را به بینهایت واگرا می كند.

2- 1-  مروری بر كارهای انجام شده :

اولین تحقیق وبررسی روی مسئله پایداری آلات ناقله ریلی توسط د یپیتر[1] [4] انجام شد. وی رفتار و سیكل حدی را در یک بوژی دو محوره كه دارای چرخهای استوانه ای است بررسی نماید. کاروی توسط ماتسودایرا [2] [5]وویکنز[3] [6] باارائه مقالاتی دنبال شد. این کارهای اولیه شروع بررسی این موضوع توسط دیگردانشمندان بود. کوپریدر[4]  [7]اولین کسی بود که مباحث غیرخطی رادر زمینه سیستمهای ریلی بررسی کرد.وی اثرات لغزش چرخ مخروطی بودن چرخ، تماس فلنج و میزان اصطكاك كاسه بوژی را بر روی دینامیک بوژی با 6 درجه آزادی بررسی نمود. اولین تحلیل دوشاخگی مسئله حرکت آزاد یک چرخ ومحورتوسط هوا یلگول[5] [8] انجام شد ومنجربه مواجه شدن با  حالت دوشاخگی سیکل حدی شد. در     سالهای اخیرمولفان بسیاری حرکت نوسانی آشوبناک ودوشاخگی سیکل حدی رادرباره چرخ ومحور و وسایل نقلیه ریلی مورد بررسی قرار داده اند.

تحلیلهای تئوریکی زیادی برای پیش بینی سرعتهای بحرانی دردینامیک غیرخطی چرخ ومحورها و وسایل نقلیه ریلی انجام شده اند. لاو و برند[6]  [9]ازروش کریلوف – بوگولیوبوف[7] [20] برای استخراج    دامنه های ارتعاشات چرخ ومحوراستفاده کرده اند. آنها در بررسی خود ازروش اغتشاش برای تحلیل پایداری حرکت نوسانی استفاده کردند. آنها تاثیر پروفیل چرخ وهمچنین تماس فلنج رادراین مطالعه بدست آوردند. سعی نمودند تا با متدی مشابه رفتار یک تك محور را در قوس با درنظر گرفتن تماس فلنج بررسی نمایند. در این مدل تماس فلنج بصورت یک عدد فنر خطی با لقی برابر با لقی گیج خط مدل شده بود.

شفل[8]  [10]بصورت تئوریکی وابستگی پایداری هانتینگ را به ضرایب خزش نشان داد واثردمپینگ سیستم تعلیق را برپایداری وسیله نقلیه وچرخ ومحورراموردمطالعه قرارداد.

درتلاشی که توسط هانس ترو[9]، مهدی احمد یان ویانگ[10] [11,12,13] انجام شد، اثرغیرخطی دمپینگ یاو طولی بررفتارهانتینگ وطبیعت دوشاخگی سیکل حدی در یک چرخ ومحور و همچنین دریک بوژی دومحوره رابررسی کردند. بررسی ایشان حاکی ازاین بود که افزایش متوسط دمپینگ یاو باعث کاهش سرعت بحرانی هانتینگ می شود وافزایش بسیارزیاد در دمپینگ یاورفتارهانتینگ رادرزمینه کنترل بهترودامنه هانتینگ بهبود می بخشد. هوراک و ورملی[11]  [14]اثرچین خوردگی سطح ریل را بررفتارهانتینگ یک بوژی مسافری موردآزمایش قراردادند. به علاوه آنها تاثیر پارامترهای سیستم تعلیق اولیه وهندسه چرخ ومحوررا بر پایداری بوژی بررسی کردند.

 

 

 


 
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:25:00 ق.ظ ]
1- 1- کلیات

بیابان‌زایی به معنی از دست رفتن توانایی حاصلخیزی دایمی اراضی به دلیل تغییرات شرایط اکولوژیکی و مدیریتی است که در مناطق مختلف آب و هوایی می تواند اتفاق بیافتد.در حال حاضر بیابان­زایی معضلی گریبان­گیر برای بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشورهای در حال توسعه می­باشد [6].

طبق بررسی­های صورت گرفته توسط IFAD[1]، بیابان­زایی 40 درصد از کل اراضی زمین را تهدید نموده و سالانه 12 میلیون هکتار از اراضی را زیر تأثیر مستقیم خود قرار می­دهد. این پدیده سالانه 42 میلیارد دلار به اقتصاد جهانی زیان رسانده و حدود دو میلیارد نفر از مردم جهان با این پدیده روبرو بوده و سالانه موجب مهاجرت پنج میلیون نفر از شهر و کاشانه خود می­ شود [21]. همچنین طبق برآورد کنفرانس جهانی بیابان­زایی و بیابان­زدایی (UNCCD[2])، پدیده بیابانزایی در آینده بیش از 785 میلیون نفر انسان مناطق خشک را که معادل 7/17 درصد جمعیت کل جهان می­باشند، تهدید  ,خواهد کرد. از این تعداد، 60 تا 100 میلیون نفر به طور مستقیم به علت کاهش حاصلخیزی اراضی و دیگر فرایندهای بیابان­زایی، تحت تاثیر قرار می­گیرند. بیابان­زایی می ­تواند در همه شرایط اقلیمی به وقوع بپیوندد و شدت آن بستگی به رژیم طبیعی آن منطقه دارد. در مناطقی با اقلیم گرم و خشک، فرایند بیابان­زایی می ­تواند سرعت پیدا کند و به صورت فاجعه درآید. این فرایند همواره با تخریب خاک و منابع آب، پوشش گیاهی و دیگر منابع همراه است [1]

 

چنین است که بیابان­زایی در میان 37 چالش مهم جهانی، یکی از سه چالش اصلی فراروی بشر در قرن 21 (پس از چالش­های مهم تغییر اقلیم و کمبود آب شیرین) گزینش می­ شود. بی­گمان، هنگامی که موضوعی واجد چنین درجه­ اهمیتی کلاس­بندی شده و مقابله با آن از جایگاه ممتازی در بین اولویت­های مشترک شهروندان زمینی برخوردار باشد؛ شناخت، ارزیابی و پایش مستمر آن بسیار حیاتی و تأثیرگذار قلمداد می­ شود [24].

با توجه به اهمیت معضل بیابان­زایی، مطالعات زیادی انجام شده، ولی پژوهشگران معتقدند ارزیابی بیابان­زایی زمانی  به طور رضایت بخشی امکان­ پذیر است که معیارها و شاخص ­های مناسب و معتبر مربوط به این پدیده تعیین شود؛ اما تاکنون امکان تعیین چنین شاخص ­هایی که بتوان از آنها در سطوح مختلف جهانی، ناحیه­ای، منطقه­ای، ملی و محلی استفاده نمود میسر نشده است.

تاکنون روش­های بسیاری جهت ارزیابی بیابان­زایی ارائه شده است که از آن جمله می­توان روش فائو – یونیپ ( 1984)،  روش آکادامی علوم ترکمنستان ( بابایف ، 1985)، روش مدالوس (1999) و روش­هایی از جملهICD[3] ( اختصاصی – مهاجری ، 375 ) را ذکر نمود.

روش کار مدالوس[4] که از جدیدترین روش­های ارزیابی بیابان­زایی است، توسط کمیسیون اروپا ارائه گردیده و در اکثر کشور­های حاشیه مدیترانه و خاور میانه اجرا شده و

خرید اینترنتی فایل متن کامل :

 

 مقالات و پایان نامه ارشد

 نتایج مثبتی به دنبال داشته است [91].

مدل مدالوس و دیگر مدل­های ارزیابی بیابان­زایی در نتایج و اندازه ­گیری­های خود دارای عدم اطمینان بوده ، و این مدل­ها عدم قطعیت­های موجود را در نظر نمی­گیرند. در سال‌های اخیر سیستم‌های پشتیبانی تصمیم ، جهت جمع آوری و یکپارچه سازی بهترین اطلاعات موجود برای اتخاذ تصمیم­ گیری­های مناسب در سطح وسیعی از علوم، گسترش یافته است که مدل شبکه‌ی تصمیم ­گیری بیزین  یکی از مدل‌هایی است که برای ایجاد انواع مختلف سیستم­های تصمیم ­گیری مورد استفاده قرار گرفته است. شبکه‌های باور بیزین (Bayesian Belief Networks) یا به طور مخفف BBNS با عناوین دیگری نظیر شبکه‌های اعتقادی، شبکه‌های بیز و شبکه‌های احتمالی معمولی نیز شناخته می­شوند[118]. این مدل می تواند تا حدی عدم اطمینان­های موجود در نتایج ارزیابی را تعیین و با تولید نقشه، توان ریسک بیابان­زایی با شدت­های متفاوت بیان کند.

این شبکه‌ها در طیف گسترده‌ای از مسائل، از تجزیه و تحلیل داده‌های متنی گرفته تا تشخیص طبّی استفاده می شوند [48]. استفاده از این روش منجر به سهولت درک روابط علت و معلولی میان متغیرها شده و می ­تواند با سایر ابزارهای‌ تحلیلی برای تصمیم‌های مدیریتی ترکیب شده و ابزارهای پشتیبانی تصمیم‌گیری را ایجاد کنند[98].

در این تحقیق ابتدا با بهره گرفتن از مدل مدالوس شاخص ­ها و معیارهای مهم در بیابان­زایی منطقه مطالعاتی شناسایی و  ارزیابی شده و سپس با بهره گرفتن از شبکه­ های باور بیزین  به بررسی و ارزیابی معیار­های مدل مدالوس  پرداخته خواهد شد. و در نهایت یک مدل کلی طراحی می­ شود که عوامل مهم در ایجاد بیابان­زایی را به شكل علی معلولی می ­تواند نشان دهد تا با بهره گرفتن از آن بتوان اعمال روش های مدیریتی را در جلوگیری از روند بیابان­زایی منطقه بررسی نمود.

1-2- اهداف مطالعه

1-2-1- اهداف اصلی

  • پهنه بندی وضعیت بیابان­زایی و تعیین مهمترین معیارها و شاخص ­های بیابان­زایی منطقه مطالعاتی با بهره گرفتن از مدل مدالوس
  • ایجاد یک ابزار پشتیبان تصمیم ­گیری با تلفیق نتایج مدل مدالوس و روش شبکه باور بیزین

1-2-2- اهداف فرعی

  • بررسی قابلیت­ مدل­های پیشنهادی در ارزیابی وضعیت فعلی بیابان­زایی در منطقه مطالعاتی

 

 


 
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:24:00 ق.ظ ]
 

 

میزان آگاهی مهندسین طراح از توزیع زمانی و محل اعمال بار دینامیکی، ارتباط مستقیم با نحوه کارکرد، قابلیت اطمینان و سرویس پذیری سازه­های مختلف دارد. از آنجا که توزیع و محل اعمال بار دینامیکی و ضربه ای در بسیاری از مسایل کاربردی مشخص نمی ­باشد. معمولا چندین بارگذاری مختلف در مراحل تحلیل و طراحی اینگونه مسایل در نظر گرفته می‌شود. در روش­های قدیمی جهت شناسایی بار نیازمند دسترسی به محل اعمال نیرو می­باشد چرا که این روش­ها بر مبنای دریافت و اندازه ­گیری مستقیم بار عمل می­ کنند. همانگونه که مشخص است، دسترسی به محل اعمال نیرو در بعضی موارد پیچیده، در برخی حالات خطرناک و حتی غیرقابل دسترسی است. با توجه به نکته فوق روش­های تحلیل معکوس بسیار سودمند و کاربردی به نظر می­رسد. بطور کلی در تحلیل معکوس با بهره گرفتن از چند حسگر دور از محل اعمال نیرو، پاسخ سازه اندازه ­گیری می­گردد و در نهایت پارامترهای مورد بررسی محاسبه می‌گردد.

البته اندازه ­گیری­ها با دشواری­هایی همراه است، چرا که عوامل زیادی در جهت تضعیف اثر نیرو و اغتشاش در آن وجود دارد. هرچقدر از محل اعمال نیرو دور شویم تاثیر نیرو کاهش می­یابد و در واقع حسگرها مقادیر کمتری را نشان می­ دهند این فاصله در برخی مسایل با مقدار تضعیف شده رابطه خطی دارد و در برخی مسایل رابطه بصورت غیرخطی می­باشد. نکته قابل تامل این است که اعمال بار در شرایط ایده­آل نبوده و توزیع زمانی نیرو پیش از حل مساله معکوس غیرقابل پیش ­بینی است، همچنین اندازه ­گیری حسگر با خطا همراه است. تقویت، انتقال و آشکارسازی کمیت اندازه ­گیری نیز مقداری خطا وارد مساله می­ کند. البته خطای محاسباتی نیز به این خطاها افزوده می­ شود. این­ها عواملی است که باعث دشواری حل در مسایل معکوس می­گردد.

هر چند که نخستین روش­های ارائه شده جهت حل مسایل معکوس روش­های تحلیلی می­باشند، اما با توجه به دامنه محدود کاربرد آن­ها، روش­های مبتنی بر حل عددی بیشتر مورد استفاده قرار می­گیرند. از پرکاربردترین  این روش­ها می­توان به روش­های تفاضل محدود، المان محدود و المان­ مرزی، اشاره کرد. در تکنیک­های استفاده شده در سال­های اخیر معمولا مساله معکوس به صورت یک مساله بهینه­سازی فرمول­بندی شده و سپس توسط یک روش عددی مناسب حل می­گردد.

مهمترین چالش در حل مسائل معکوس، بدنهادگی[1] ذاتی مساله و نبود جواب یکتا برای آن، در بسیاری از مسائل می­باشد. ویژگی بدنهادگی، شامل هر دو دسته مسائل دائمی و دینامیکی می­ شود و باعث می­گردد تا این مسائل حساسیت زیادی نسبت به خطاهای نمونه برداری داشته باشند، بطوریکه وجود خطایی ناچیز در داده ­های نمونه برداری سبب ایجاد خطای بزرگ در جواب مساله می­ شود. علاوه بر این، در مسائل دینامیکی به دلیل ماهیت نوسانی کمیت­های اندازه ­گیری شده (مانند کرنش و شتاب)، جواب­های بدست آمده (بارهای اعمالی به سازه) حساسیت بسیار زیادی به داده ­های ورودی خواهند داشت. این امر در زمانی که کمیت اندازه ­گیری شده دارای نوسانات شدیدی باشد آشکارتر است.

خرید اینترنتی فایل متن کامل :

 

 پایان نامه

 

یکی از مهمترین مسائل معکوس برآورد نیروی دینامیکی و ضربه وارد بر ورق می­باشد. البته اندازه ­گیری توزیع زمانی نیروی وارده می ­تواند در کاربردهای عملی بسیار مفید باشد، لذا تلاش می­ شود توزیع زمانی نیرو اندازه ­گیری شود و برای رفع مسایل تخصصی­تر در زمینه ورق‌ها، به نظر می­رسد که شناسایی محل ضربه به روشی سریع و دقیق یکی از الزامات باشد. روش شناسایی محل نیرو در عین ساده بودن، جهت بالا بردن سرعت محاسبات، بایستی نوسان داده ­های اندازه ­گیری شده حداقل تاثیر را برآن داشته باشد.

در فصل دوم این پایان نامه ، پیشینه تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده ­است را مورد بررسی قرار می­دهیم.

در فصل سوم تلاش شده است تا تئوری و روش­هایی در مورد تئوری دینامیک ورق و حل معکوس بررسی و جمع آوری گردد.

در فصل چهارم با نگاهی ریزبین به مساله معکوس ورق، تلاش شده است تئوری معکوس، جهت شناسایی توزیع زمانی و شناسایی محل اثر نیرو مورد استفاده قرار گیرد.

از آنجا که قسمتی از این پایان نامه با آزمایش عملی و اندازه ­گیری کرنش همراه می‌باشد، در فصل پنجم مکانیزم­ های اندازه ­گیری کرنش، مشکلات و راه حل­های آن، مورد توجه قرار گرفته است.

در فصل ششم، فاکتورهای موثر بر شناسایی توزیع زمانی نیرو و محل اثر نیرو بررسی شده است و یک مساله عملی بصورت معکوس حل گردیده ­است.

در انتها در فصل هفتم نتیجه ­گیری و پیشنهادات جهت فعالیت­های تحقیقاتی آینده آورد شده است.

 

 


 
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:23:00 ق.ظ ]